css buttons by Css3Menu.com


  
 Feltámadás

A keresztények hite szerint i. e. 2500 óta állandóan alakuló zsidó egyistenhit betetőzése. A zsidó vallásban már i. e. 2-300 évvel megjelennek a feltámadás reményének csírái. Jézus születésének idejében a farizeusok, a zsidó írástudók egy része már hitt a feltámadásban. Azonban közülük csak néhányan ismerték fel Jézus Krisztusban azt, akit Isten azért küldött, hogy ígéreteit valóra váltsa. A Tórát tisztelő szadduceusok viszont nem vallották a feltámadást. Kérdőre vonták Jézust, hogy nevetségessé tegyék a feltámadásról szóló tanítását. A meghalt ember hét feleségének a túlvilágban melyik lesz a felesége, ha már máshoz is hozzámentek az asszonyok? Jézus válaszában így felelt egyik sem, mert ott nem házasodnak. a Tórát idézte Isten szólt a csipkebokorból: "Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene". Jézus arra a szadduceusok által vallott nézetre utalt, hogy Isten az élők Istene. Tehát ha - a már meghalt - Jákob és Izsák Istene, akkor ők élnek. Egyet értett velük, Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké (Mt 22.21). Tehát a meghaltak is élnek. Azok lettek az első keresztények, akik Jézus Krisztusban felismerték a megváltót. Mivel Jézus feltámadása már nemcsak a zsidókat érinti, hanem egyetemes jelentőségű, ezért a keresztény feltámadás-hit, bár a zsidó vallásban gyökerezik, nemcsak a zsidók, hanem minden ember hite lehet. A kereszténység Jézus Krisztus halálának és feltámadásának hitére épül: "Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem." (1Kor 15,14) Megkülönböztetjük azt, hogy egyesek a halál állapotából hosszabb-rövidebb időre visszatérnek az életbe. A bibliai elbeszélések közül ilyenek Lázár (Jn 11,1-44) és Jairus leánya (Mk 5,22köv) vagy a naimi ifjú (Lk 7,11-17), akiket éppen Jézus támasztott fel. Az elbeszélés szerint ők már meghaltak, mégis egy időre visszatértek az életbe, hogy aztán később végleg meghaljanak. A történelem folyamán sok ehhez hasonló feltámasztás történt, némelyek talán hiteltelenek. Napjainkban azonban egyre többen térnek vissza a klinikai halál állapotából, hogy aztán végleges halálukig még éljenek. Jézus Krisztus feltámadása lényegileg más. A keresztények hitének lényege, hogy Jézus feltámadt és azóta sem halt meg, hanem még ma is él. Jézus Krisztus feltámadása a keresztények számára azt jelenti, hogy Jézus nemcsak volt, hanem van is. Ő ma is él, „ott ül az Atyának jobbján és újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat.” (nikaia–konstantinápolyi hitvallás, írásba foglalták legkésőbb i. sz. 381). Jézus második eljövetelekor pedig minden ember feltámad és elnyeri saját megdicsőült testét.
A katolikus teológia Jézus feltámadását hittitoknak hirdeti. Azonban a Bibliában található utalások miatt is a katolikus teológia azt tanítja, hogy Isten, az egyszülött gyermekét adta a világnak. Ami azt jelenti, hogy Isten annyira szereti az embereket, hogy gyermekét is feláldozza, hogy utána a feltámadással a harmadik napon megdicsőítse - azaz példát mutasson az embereknek, van élet a halál után. Ez a „jó hír” (evangélium) megpecsételődik azzal, hogy Krisztus feltámadása után megjelenik tanítványainak. Jézus feltámadása nem tudományos tény, de nem is mond ellent egyetlen tudományos ténynek sem. A feltámadottal való találkozásról szóló beszámolók, azt állítják: olyan dologgal állunk szemben, ami túlmutat az emberi tapasztalaton, ezért tudományosan sem vizsgálható.


tovább...vertical menu css by Css3Menu.com