css buttons by Css3Menu.com


  
 Termékenységvarázslás

A tűz, mint termékenységvarázslás A nyári napforduló tűzünnepeinek megtisztító funkciójáról előbb már volt szó. A Szent Iván-nap éjszakáján (jún. 24.) gyújtott tüzeknek68 azonban a természet regenerációjában és a szerelmi kapcsolatokban is szerepük van, vagyis ez a tűz a megújulást, a termékenységvarázslást is szolgálhatja. Ebben nincs ellentmondás, ugyanis a tűz polivalens jelkép, és a megtisztítás jelentése kiegészülhet a regeneráció és a termékenység jelentéseivel. A Szent Iván-napi szokások bizonyos rítusaiban (pl. tűzön való átugrálás, tüzes kerék eregetése) mindenekelőtt ez az életjelkép jelentés érvényesül. Hasonló szokáscselekményekre, ugyanilyen szimbolikus funkcióval, óesztendő éjszakáján is sor kerül. (Például az alcsíki, kászoni cigányközösségekben ma is szokásban vannak hasonló rítusok.) A menyasszony tűzön való átugratásának szimbolikus jelentése ugyancsak ebbe a képzetkörbe vonható. 63 Erdélyi Zs. 1961. 412. 64 Uo. 413. 65 Az idézőjel is tőle – P. L. 66 A kimelés tőlem – P. L. 67 Ennek az archaikus, középkoriként felfogható értelmező szimbólumnak a jegyében keresztelték meg a Gagyi Józseg által kutatott máréfalvi látóasszony egyik gyerekét is, aki „hathetes korában úgy halt meg, hogy sebtében szervezték a keresztelőt neki, és amikor a keresztvíz alá tartották »háromszor ropogósan felkacagott« (az idézőjel is tőle – P. L.), ezzel bizonyítva, hogy él, hogy még ideát van” (Gagyi 1998. 34.). 68 Lásd: Marót K. 1939. és 1940.; Bálint S. 1977. I. 462–470. A nyári napforduló rítusai egy archaikus és egyetemes szemléletben gyökereznek: a napfordulóhoz a megújulás, a rossz tűz általi elpusztításának (tisztítás), a gyógyításnak, a termékenyítő erőnek a képzetei kapcsolódnak, ugyanúgy, mint a téli napfordulóhoz, sőt olykor más átmeneti rítusokhoz is. A kereszténység ennek a hatalmas szokáskomplexumnak igyekezett megtalálni a bibliai „igazolását”, és szentelményi jelleget adott a tisztító Szent Iván-napi tűznek is. Az egyház az ünnep pogány eredetű tűzkultuszát valamelyest keresztényiesítette azzal, hogy erre a napra helyezte Keresztelő Szent János születésének ünnepét, amelyhez mély értelmű szimbolikus magyarázatokat fűzött.69 Már az ókeresztény kor egyházatyái megkeresték azokat a bibliai helyeket, amelyek erre a szimbolikára vonatkoztak, és amelyek később az egyház hivatalos tanításaivá, a nyári napforduló egyházi rítusainak dogmatikai alapjaivá váltak. Ezek a bibliai helyek a következők: 1. Jézus egy helyen ezt mondta Keresztelő Szent Jánosról: „Égő és világító fény volt ő, ti azonban csak ideig-óráig akartatok fénysugarában gyönyörködni.”70 2. János a sötétségben világító fény, akit nem értenek meg. „A világosság a sötétségben világít, / de a sötétség nem fogta föl. / Jött egy ember, akit Isten küldött, / János volt a neve. / Azért jött, hogy tanúságot tegyen, / tanúságot tegyen a világosságról, / hogy mindenki higgyen általa. / Nem ő volt a világosság, / hanem (azért jött), / hogy tanúságot tegyen a világosságról.”71 3. Keresztelő Szent János születésének napja pontosan hat hónappal előzi meg a Megváltóét. Mivel a nyári napforduló után a napok fogynak, a téli napforduló után pedig növekednek, a két születési időpontban Jézus és János sorsának szimbólumát látták, párhuzamot vonva a temészeti jelenségek és az életutak üdvtörténeti jelentősége között. Az egyházatyák erre vonatkoztatták Jánosnak Jézusról való jövendölését is: „Neki növekednie kell, nekem kisebbednem.”72 A pogány mágikus tűz a hivatalos elismerés révén kultikus célzatúvá, azaz a középkori hivatalos egyházi liturgia részévé vált. Ennek emlékét őrzi az tény, hogy a Szent Iván-napi tűz gyújtása bizonyos felvidéki evangélikus szlovák falvakban még a 20. század első felében is a templom előtt történt. (A 18. században ugyanis az erotikus jelleg, a kicsapongások stb. miatt az egyház már tiltotta ezeket az ünnepléseket, de a hajdani szentelmény jellegre a népszokások helyszíne később is utalt.)73 A római Keresztelő Szent János-bazilika (S. Giovanni in Laterano) előtti téren a templom búcsúnapjának vigíliáján ma is meggyújtják.
 
tovább...vertical menu css by Css3Menu.com